Cele działalności

Cele działania stowarzyszenia

 • dokumentowanie, utrwalanie i popularyzowanie historii gminy i miasta Obrzycko
 • inspirowanie profilu programowego placówek kulturalnych
 • organizowanie różnorodnych, bezdochodowych imprez kulturalnych
 • działalność reklamowo-wydawnicza służąca upowszechnieniu wiedzy o gminie i mieście
 • kształtowanie współczesnego oblicza kulturowego gminy i miasta Obrzycko

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 • organizację wystaw,
 • prezentację dorobku lokalnych twórców,
 • organizowanie spotkań dyskusyjnych i prelekcji,
 • organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców,
 • współpracę z innymi organizacjami i instytucjami,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • organizowanie pomocy i opieki dla dzieci i młodzieży,
 • współdziałanie i korzystanie z funduszy Unii Europejskiej i innych podmiotów.