Członkostwo

Członkiem stowarzyszenia zwykłego Obrzyckie Towarzystwo Kulturalne może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. Nowych członków przyjmuje zarząd stowarzyszenia po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do stowarzyszenia.

Deklaracja członkowska – do pobrania